انواع عهد باستان مورد استفاده برای استخراج از معادن